Regulamin


1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego, działającego pod adresem www.handson.pl, prowadzonego przez Instytut Treningowy HandsOn Tomasz Zagórski, NIP PL738-176-53-63, REGON:492810798, z siedzibą w Zagórzanach 393.
2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
3. Kontakt z Usługodawcą odbywa się:
a. poprzez adres poczty e-mail: info@handson.pl,
b. telefonicznie poprzez numer +48 601 50 40 50 w godzinach od 8:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku – w dni robocze, w soboty w godzinach 9:00-14:00
c. poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie
4. Niniejszy regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej http://www.handson.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom w jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
5. Kupującym w sklepie internetowym HandsOn może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
6. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a. komputer z dostępem do Internetu;
b. dostęp do poczty elektronicznej;
c. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej;
d. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript;
e. korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami przedstawionymi w Sklepie.
7. Klient jest zobowiązany w szczególności do:
a. korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, zwłaszcza poprzez użycie określonych urządzeń lub oprogramowania;
b. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów i Sprzedawcy;
c. korzystania z treści dostępnych na stronie Sklepu tylko w zakresie własnego użytku osobistego;
d. korzystanie ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi w Polsce przepisami, niniejszym regulaminem, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
8. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego HandsOn, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także formularzy i logotypów należą do Sprzedawcy, korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem.
9. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Sprzedawcę wyłącznie do Klienta, który dokonał subskrypcji.
10. Sklep ma prawo do organizowania konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronie Sklepu.
11. Promocje w sklepie nie łączą się, chyba że Regulamin danej promocji stanowi inaczej.
12. Informacje o Towarach na stronie internetowej Sklepu (opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny) stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
13. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego i udostępnionego w nim formularza Zamówienia należy, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
14. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
15. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a. opisu przedmiotu Zamówienia;
b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeżeli występują);
c. wybranej metody płatności;
d. wybranego sposobu dostawy;
e. danych kontaktowych Klienta;
f. danych do faktury.
16. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „zamawiam i płacę”.
17. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
18. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcie Zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
19. Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. 16 niniejszego regulaminu.
20. Stosownie do Art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, dane osobowe nabywcy zostaną wprowadzone do bazy danych Instytutu Treningowego HandsOn. Administratorem danych osobowych jest Instytut Treningowy HandsOn Tomasz Zagórski z siedzibą w Zagórzanach 393. Baza stworzona została wyłącznie w celu realizacji zamówień klientów i nie będzie udostępniana innym podmiotom. Każda osoba ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.
21. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów, następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia zamówienia oraz dołączenie do przesyłki faktury VAT. Na życzenie Klienta faktura VAT może być przesłana drogą elektroniczną.
22. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
23. Płatność za zamówiony towar odbywa się w formie:
a. przedpłaty przelewem na konto Instytutu Treningowego HandsOn:
IDEA BANK SA 68 1950 0001 2006 0626 8969 0002
b. przedpłaty przelewem poprzez przelewy24.pl
c. przedpłaty kartą płatniczą (kredytową) – dostępne poprzez wybranie rodzaju płatności Przelewy24, gdzie jedną z metod płatności będzie „Karta płatnicza”
d. pobrania: zapłata doręczycielowi przy odbiorze przesyłki.
24. Ceny wszystkich produktów w Sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
25. Koszty i sposób dostawy:
a. Koszty dostawy zamówionych towarów pokrywa Kupujący.
b. Koszt dostawy poza granicami Polski, wyceniamy indywidualnie i pokrywa je klient.
26. Zwroty
Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach Konsumenta, Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
a. Warunkiem koniecznym do odstąpienia od umowy jest pisemne oświadczenie klienta.
b. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie po odstąpieniu od umowy, nie później niż w teminie 14 dni.
c. Produkt należy odesłać na adres firmy Instytut Treningowy HandsOn, Zagórzany 393, 38-333 Zagórzany. Zwrotowi nie podlega koszt dostawy produktu do firmy HandsOn.
d. Zwroty nadesłane na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane.
e. W przypadku zwrotu całości zamówienia Sprzedawca zwraca 100% wartości zamówienia wraz z kosztami wysyłki.
f. W przypadku zwrotu części zamówienia zwracana jest kwota za zwracany towar wraz z kosztami wysyłki, pomniejszona o koszt wysyłki, który zostałby poniesiony na zakup nie zwracanych towarów.
g. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
h. Zwrot zapłaconej za towar kwoty zostanie zrealizowany przelewem bankowym lub przekazem pocztowym do 14 dni.
27. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
a. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar mający krótki termin przydatności do użycia;
b. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c. umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter są nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
d. umowy zawartej w drodze aukcji publicznej.
28. Wszystkie towary dostępne w sklepie są objęte gwarancją firmy HandsOn.
a. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art.22[1] Kodeksu Cywilnego z tytułu rękojmi za wady, na zasadach określonych w art.556 – 576 Kodeksu Cywilnego.
b. Reklamacje z tytułu wad produktów mogą być składane na adres mailowy info@handson.pl
c. Produkty zwracane w ramach reklamacji należy odsyłać wraz z oryginałem dokumentu sprzedaży oraz z adnotacją o przyczynie reklamacji.
d. W przypadku braków w reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w koniecznym zakresie niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji od Klienta.
29. Polityka prywatności
Dokonanie przez Użytkownika zakupu w sklepie internetowym HandsOn wiąże się z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.), których administratorem jest firma Instytut Treningowy HandsOn Tomasz Zagórski, z siedzibą Zagórzany 393, 38-333 Zagórzany. Informacje te służą tylko do celów realizacji zamówienia, wystawienia faktury VAT oraz wysyłki produktów. W związku z tym sklep HandsOn ma prawo udostępniać zebrane dane swoim partnerom handlowym jedynie w celu sprawnej realizacji zamówienia. Każda osoba ma prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawienia.
30. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
b. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
31. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu.
32. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Pobierz Formularz Odstąpienia od Umowy